Scroll Top

 Faktori koji utiču na ispoljavanje preciznosti šuta u košarci kod dece

košarka preciznost

Na osnovu dosadašnjih istraživanja zaključuje se da su faktori koji utiču na preciznost u košarci kod dece: rastojanje ili distanca sa koje se šutira, veličina i težina lopte kao i visina koša. Postoji još faktora koji utiču na preciznost kod najmlađih, međutim od ovih navedenih veličina i težina lopte kao i visina koša su uslovljeni košarkaškim pravilima igre koji su prilagođeni najmlađima. Zbog nedostatka snage kod dece, pri korišćenju opreme i pravila igre koja se odnose za odrasle (Evans, 1980; Kirk, 2004) razne studije su podržale upotrebu različite opreme u sportu, prilagođene upravo za potrebe dece (Chase, Ewing, Lirgg, & George, 1994; Isaacs & Karpman, 1981; Juhasz &Wilson, 1982; Regimbal, Deller, & Plimpton, 1992; Satern, Messier & Keller-McNulty, 1989).košarka

Modifikovana pravila igre kao i oprema prilagođena deci, omogućava im osim uživanja u igri i razvoj određenih motornih obrazaca koji su tehnički ispravni. Pinar i sar. (Pinar et al., 2009) su pokazali da su deca modifikovanjem pravila za mini basket više odlučivala na individualne završetke akcija u napadu. U više radova Arias (Arias, 2012a, 2012b, 2012d, 2012c, 2012e, 2012f, 2012g) je koristio lopte različitih težina, a istog obima sa dečacima minibasket uzrasta od 9 do 11 godina. Lopte su bile dimenzija: regularna lopta 485 g, 69 cm – 71 cm, lakša lopta 440 g, 69 cm – 71 cm i teža lopta 540 g, 69 cm – 71 cm. Visina koševa je bila standardna  za mini basket 2.60 m.

košarka Rezultati su u svim njegovim radovima pokazali da su deca bila najuspešnija i najpreciznija sa najlakšom loptom. U svojim istraživanjima, pratio je frekvenciju ukupnih šuteva i uspešnih šuteva sa rastojanja ispod i izvan linije slobodnih bacanja, kao i sa rastojanja koja su dalja od 4m. Rezultati su pokazali da je veća frekvencija šuteva bila sa bližih rastojanja ispod nivoa linije za slobodna bacanja. Između lopti različitih težina nije bilo značajnih razlika. Kod dečaka uzrasta od 9 do 11 godina, može se videti da je sa najlakšom loptom postignuta najveća preciznost i efikasnost u odnosu na regularnu i težu loptu (Arias, 2012a).

Na osnovu dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da su glavni faktori koji utiču na preciznost u košarci kod dece distanca od koša kao i težina lopte. Faktor visine koša je pominjan u dosadašnjim istraživanjima. Nije istraženo da li je preciznost šutiranja bila veća sa loptom veličine br. 7 obima 749 mm – 780 mm i težine 567 g – 650 g ili sa loptom veličine br. 5 obima 660 mm – 730 mm i težine 450 g – 500 g, koja je propisana pravilima za mini basket, a ni u jednom istraživanju do sada se nije radilo sa loptom tih dimenzija. Uglavnom su lopte bile istih veličina, a težine su bile različite. Do sada nije prikazano uporedno da li su deca određenog uzrasta preciznija na mini basket košu visine 2.60 m,  ili košu standardne visine 3.05 m.

Tekst napisao:

dr Miodrag Milovanović

Reference:

 1. Kirk, D. (2004). Framing quality Physical Education: The elite sport model or sport education? Physical Education and Sport Pedagogy, 9(2), 185-195.
 2. Evans, J. (1980). Objectivity and game modification: The next step. Australian Journal for Health, Physical Education, and Recreation, 89, 13-17.
 3. Chase, M.A., Ewing, M.E., Lirgg, C.D., & George, T.R. (1994). The effects of equipment modification on children’s self-efficacy and basketball shooting performance. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(2), 159-168.
 4. Isaacs, L.D., & Karpman, M.B. (1980). Factors effecting children’s basketball shooting performance: A log-linear analysis. Carnegie School of Physical Education and Human Movement, 1, 29-32.
 5. Juhasz, M., & Wilson, B.D. (1982). Effect of ball size on shooting characteristics of junior basketballers in comparison to adults. Australian Journal of Sport Sciences, 2(2), 16-20.
 6. Regimbal, C., Deller, J., & Plimpton, C. (1992). Basketball size as related to children’s preference, rated skill and scoring. Perceptual and Motor Skills, 75, 867-872.
 7. Satern, M.N., Messier, S.P., & Keller-McNulty, S. (1989). The effects of ball size and basket height on the mechanics of the basketball free throw. Journal of Human Movement Studies, 16, 123-137.
 8. Satern, M.N., Messier, S.P., & Keller-McNulty, S. (1989). The effects of ball size and basket height on the mechanics of the basketball free throw. Journal of Human Movement Studies, 16, 123-137.
 9. Arias, J.L. (2012). Free-throw accuracy and success as a function of ball weight in 9- to 11-year-old male players. Motriz: Revista Educação Fisíca, 18, 338-344.
 10. Arias, J.L. (2012a). Influence of ball weight on shot accuracy and efficacy among 9-11year-old basketball male players. Kinesiology, 44(1), 52-59.
 11. Arias, J.L., Argudo, F.M., & Alonso, J.I. (2012b). Effect of ball mass on dribble, pass and pass reception in 9-11 year old boys’ basketball. Research Quarterly for Exercise and Sport, 83(1), 407-412.
 12. Arias, J.L. (2012d). Performance as a function of shooting style in basketball players under 11 years of age. Perceptual and Motor Skills, 114, 446-456.
 13. Arias, J.L., Argudo, F.M., & Alonso, J.I. (2012e). Distances and shooting zones as a function of mass of basketball among 9-to 11-year-old male player. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 34,1-11.
 14. Arias, J.L., Argudo, F.M., & Roque, J. (2012f). Effect of basketball mass on shot performance among 9-11 year-old male players. International Journal of Sports Science and Coaching,7, 69-80.
 15. Arias, J.L. (2012g). Does the modification of ball mass influence the types of attempted and successful shots in youth basketball? Journal of Human Movement Studies, 13, 147–151.

Related Posts

Leave a comment