Scroll Top

Bolovi u ramenu – Kratak uvod u anatomiju ramena

Bol u ramenu

Zglob ramena predstavlja jedan od najpokretljivijih zglobova u našem telu. Rame čine tri kosti: humerus (ramena kost), scapula (lopatica) i clavicula (ključna kost) koje formiraju dva zgloba regije ramena: akromioklavikularni zglob (između najvišeg dela lopatice i ključne kosti) i glenohumeralni zglob (između lopatice i ramene kosti) koji predstavlja i zglob ramena u užem smislu. U ovom zglobu mogući su pokreti ramena u svim pravcima: fleksija (ruka se pomera put napred), ekstenzija (ruka se pomera put nazad), adukcija (ruka se pomera prema unutra; npr. desnom rukom pipamo levo rame, tj. privodimo ruku), abdukcija (ruka se odvodi u stranu), spoljašnja i unutrašnja rotacija i cirkumdukcija (kružni pokreti u svim pravcima). Shodno tome, kada se javi bol u ramenu, isti znatno remeti normalne životne i sportske aktivnosti. Vrlo često osobe dođu u situaciju da ne mogu da podignu ruku iznad glave, pa samim tim imaju poteškoća da se obuku, istuširaju i sl. Bolovi mogu trajati nedeljama i mesecima, a usled hroničnih tegoba, raspoloženje pacijenta takođe opada.

Šta izaziva bol u ramenu?

Postoji više uzroka koji dovode do pojave bola u ramenu, a najčešći se odnosi na upalu tetiva (tendinitis) mišića rotatorne manžetne, koja se karakteriše otokom tetiva. Upravo ovi mišići omogućavaju gore navedene pokrete u zglobu ramena i stoga su njihove tetive, kojima se pripajaju na odgovarajućm kostima, izložene čestima upalnim procesima, degenerativnim promenama i u najgorem slučaju, parcijalnim ili totalnim rupturama.  Dodatno, mišići rotatorne manžetne u velikoj meri doprinose stabilnosti zgloba ramena jer sa svih strana „okružuju“ zglob ramena i time ga „učvršćuju“. Postoje četiri mišića rotatorne manžetne: m. supraspinatus (sa gornje strane prolazi i svojom tetivom se pripaja na gornjoj i spolašnjoj strani glave ramene kosti), m. subscapularis (prolazi sa prednje strane), m. infraspinatus i m. teres minor (prolaze sa zadnje strane lopatice i pripajaju se na zadnjoj strani ramene kosti).

Sledeći čest uzrok bola u ramenu je impingement sindrom ramena koji podrazumeva stanje u kome su tetive mišića rotatorne manžetne (najčešće tetiva supraspinatusa) ili tetiva duge glave bicepsa ukljštene ili pritisnute u malom prostoru između acromiona (najvišeg dela lopatice) i glave ramene kosti. Kada dođe do suženja, ovog već malog prostora, pri pokretima ramena dolazi do „sudarnja“ kostiju i tetiva što izaziva njihovo oštećenje i pojavu bola.

Drugi mogući uzroci bola u ramenu su:

  1. artritis – degenerativne promene zgloba ramena (češće kod starijih ljudi)
  2. ruptura tetiva mišića rotatorne manžetne
  3. bursitisi
  4. smrznuto rame
  5. povrede ramena usled prelom ili dislokacije
  6. „overuse“ povrede
  7. uklještenje nerva u vratu ili ramenu

Kako se dijagnostikuje bol u ramenu?

Neophodno je uraditi kvalitetan fizikalni pregled i sprovesti odgovarajuće kliničke testove koji će ukazati na poreklo bola u ramenu (mišićno, tetivno, zglobno ili nervno poreklo). Vrlo često biće potrebno uraditi i dodatne dijagnostičke procdure: ultrazvučni pregled mekotkivnih struktura ramena (kod sumnje na upalu i povredu tetiva mišića rotatorne manžetne), rendgenski snimak zgloba ramena (kod sumnje na artritis i degenerativne promene u zglobu, kod sumnje na prelom koštanih struktura, kao i u slučaju dislokacije ramena) i magnetna rezonanca koja daje najdetaljniji uvid u stanje kompletne regije ramena.

Kako se leči bol u ramenu?

Terapija će zavisiti od dijagnoze i težine kliničke slike, odnosno tegoba koje pacijent ima. Od pomoći može biti lokalna primena leda, primena nekog od NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), različite fizikalne procedure, od kojih je najefikasnija kineziterapija, ondnosno lečenje bola pokretom, tj. sprovođenjem odgovarajućih vežbi koje za cilj imaju vraćanje punog i bezbolnog obima pokreta u zglobu ramena i jačanje i istezanje mišića rotatorne manžetne. U težim slučajevima u obzir dolazi i infiltracija triger tačaka (bolnih tačaka) u regiji ramena ili intraartikularne injekcije (direktno u zglob ramena), kada se najčešće primenjuju kortikosterodi koji imaju jako antizapaljensko dejstvo i za cilj imaju lečenje upalnog procesa koji izaziva bolove u regiji ramena. U najtežim slučajevima (izražene degenerativne promene zgloba ramena, bol koji je hroničan i ne prolazi na primenu konzervativne terpaije, hronična nestabilnost zgloba ramena i sl.) u obzir dolazi i hirurško rešavanje problema.

Tekst napisala:

Doc. Dr Tamara Stojmenović, profesor na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum

Leave a comment